Thujopsis dolabrata

Thujopsis dolabrata

Here Alan Bennell introduces you to a conservation planting of the Hiba Cedar (Thujopsis dolabrata).